Projekt

Poprawa efektywności energetycznej w firmie CEGBUD

Firma CEGBUD - CEGIELNIA KRZYŻ, ADAMCZYK - SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej w firmie CEGBUD” nr RPMP.04.02.00-12-0432/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa.

Celem realizacji projektu jest optymalizacja wykorzystania energii w budynku przy ul. Czerwonych Klonów 12 w Tarnowie należącego do firmy CEGBUD oraz zmniejszenie wpływu eksploatacji budynków na środowisko.

Wartość Projektu: 1 556 116,74 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 013 275,88 zł
Planowane efekty: Wynikiem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie kosztów użytkowania budynku, zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia wody. Dodatkowym efektem będzie poprawa pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na rynku wynajmu lokali.

logo-eu