Projekt

Centrum Sportów Rakietowych „Przemysłowa”

Firma CEGBUD CEGIELNIA KRZYŻ ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Centrum Sportów Rakietowych „Przemysłowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowej 11 – Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem obiektu wymagającego remontu i rewitalizacji oraz utworzenie w nim Centrum Sportów Rakietowych "Przemysłowa", jako miejsca adresowanego zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Wartość projektu: 9 396 781,56 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 650 428,33 PLN
Planowane efekty:
- utworzenie wielofunkcyjnego centrum sportowo- rekreacyjnego jako miejsca spędzania wolnego czasu, odpoczynku i spotkań dla mieszkańców w różnym wieku,
- poprawa estetyki przestrzeni i jej powiązania z otoczeniem oraz budowanie nowej tożsamości miejsca,
- poprawa dostępności danej przestrzeni oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w danej przestrzeni,
- poprawa jakości życia osób korzystających z usług centrum,
- zwiększenie konkurencyjności Beneficjenta na rynku dzięki poszerzeniu i dywersyfikacji oferty,
- wzrost zatrudnienia Beneficjenta.

Poprawa efektywności energetycznej w firmie CEGBUD

Firma CEGBUD - CEGIELNIA KRZYŻ, ADAMCZYK - SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej w firmie CEGBUD” nr RPMP.04.02.00-12-0432/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa.

Celem realizacji projektu jest optymalizacja wykorzystania energii w budynku przy ul. Czerwonych Klonów 12 w Tarnowie należącego do firmy CEGBUD oraz zmniejszenie wpływu eksploatacji budynków na środowisko.

Wartość Projektu: 1 556 116,74 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 013 275,88 zł
Planowane efekty: Wynikiem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie kosztów użytkowania budynku, zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia wody. Dodatkowym efektem będzie poprawa pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na rynku wynajmu lokali.

logo-eu